Mateřská škola U tří žab

Mateřská škola U tří žab
MATEŘSKÁ ŠKOLA U TŘÍ ŽAB
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
ODESLÁNÍ

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Mateřská škola Český Krumlov, Vyšehrad 168, příspěvková organizace, v  zastoupení Ivetou Garajovou, ředitelkou Mateřské školy Český Krumlov Vyšehrad 168

stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu počtu dětí:

 1. Kritéria k zápisu v tradiční dobu

Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí do MŠ stejnou váhu. Při rozhodování o přijetí do MŠ jsou žádosti posuzovány jednotlivě, výhradně dle důležitosti jmenovaných kritérii.

Účelem kritérií není některé děti předem vyloučit, ale všechny děti určitým způsobem seřadit.

Způsob řazení dětí je nastaven tak, že nejdříve jsou přijímány děti splňující první kritérium, pak, pokud jsou volná místa, děti splňující druhé kritérium atd.

K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti v přednostním pořadí (1. - 6.) dle těchto bodů:

1/ Poslední rok předškolního vzdělávání (předškoláci) - povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak

(Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.)

2) Přednostní přijetí dětí (mladší pěti let) dosáhnou před začátkem školního roku k 31.8. v pořadí: - čtvrtého roku věku

- třetího roku věku

a pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školním obvodu

3) Mladší tří let (nejnižší možný věk přijetí dítěte do MŠ je dovršení dvou let nejpozději 31. 8. daného školního roku) a pouze v případě volné kapacity. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Dítě musí být dostatečně sociálně vyspělé a hygienicky samostatné, aby pro něj byl vstup do MŠ přínosem.

4/ Trvalý pobyt dítěte (hlášené k trvalému pobytu a bydlící v obci, ve školském obvodě)

V případě, že dojde k nenaplnění kapacity, budou přednostně přijímáni zájemci na základě věku

(data narození) od nejstaršího po nejmladší, bydlící mimo školský spádový obvod mateřské školy 4/  Státní občanství ČR nebo států EU, u cizinců povolení k pobytu 5/ V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.

6/ Počet dnů docházky do mateřské školy a délka jeho pobytu - přednostně budou přijímány děti s pravidelnou celodenní docházkou do mateřské školy

Doplňující kritéria

Děti v závažné sociální situaci nebo se sociální potřebností

Doporučení OSPOD- dítě, které se ocitne ve složité sociální situaci na základě doporučení OSPOD. Tímto přijetím však nesmí být porušeno ustanovení, že musí být přijaty všechny děti ze spádového obvodu starší 3 let.

V případě, že není naplněna kapacita mateřské školy dětmi s pravidelnou celodenní docházkou (podle bodu I) se přijímají děti:

- s docházkou polodenní nebo nepravidelnou.

A to v pořadí děti hlášené:

 • k trvalému pobytu či bydlící v obci, v které mateřská škola sídlí
 • děti s trvalým pobytem mimo obec, ve které mateřská škola sídlí, jejichž zákonní zástupci pracují v obci
 • děti bez trvalého pobytu v obci
 • v případě, že o pořadí dětí nerozhodne žádné z dříve uvedených kritérií platí, že přednost má dítě, které již bylo u zápisu v předchozím roce a nebylo k předškolnímu vzdělávání přijato a dítě dříve narozené má přednost.
 • po projednání s odborným lékařem a školským poradenským zařízením dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. (§ 16, odst. 9 zák. č. 561/2004 Sb. a § 2 odst. 3 vyhl. 14/2005 Sb., o předškol. vzdělávání v platném znění).
 1. Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i během školního roku:

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku na uvolněné místo.

 • Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších 3 let: Mladší dítě 3 let bude přijato k předškolnímu vzdělávání pokud: - bude volná kapacita Podmínkou je, že:
  • dítě bude dostatečně sociálně vyspělé, schopno se dorozumět, bude samostatně zvládat základní hygienické a stravovací návyky, sebeobsluhu a jiné.

Předškolní vzdělávání spočívá ve vzdělávací činnosti a dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání již proto musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem (ust. § 4, § 5 školského zákona v platném znění).

Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky:

 • stanovené RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání)
 • ŠVP PV (Školním vzdělávacím programem předškolního vzdělávání) - Školním řádem MŠ

…. neboť cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoli poskytování péče o děti v době, kdy se o ně nemohou postarat zákonní zástupci či jiné osoby. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 1. Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dalšího dítěte ve zbývající době

V případě volné kapacity, potřeby a zájmu rodiče škola může přijmout další dítě starší 3 let do MŠ – dle novelizace školského zákona 561/2004 ve znění pozdějších platných předpisů: „Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu, v němž je vzděláváno, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniž by se započítávalo do počtu dětí v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e).“

Podmínkou přijímání do mateřské školy je proočkovanost dětí - mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, nebo ty které se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, což musí být obojí doloženo lékařským potvrzením Zákon č. 258/2000 Sb., § 50 v platném znění.

Netýká se dětí, které budou plnit povinnou předškolní docházku.

Po ukončení přijímacího řízení budou zveřejněna  registrační čísla přijatých dětí na vývěsce u vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách MŠ www. utrizab.cz.Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží Rozhodnutí doporučeně poštou.

BODOVÉ  STANOVENÍ   KRITÉRIÍ   PRO   PŘIJÍMÁNÍ   DO  MŠ

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel/ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením

Kategorie

Kritérium

Počet bodů

Věk dítěte **

a

Děti, které nastupují do povinného předškolního vzdělávání, děti s odloženou školní docházkou mají nárok na přednostní přijetí ze zákona

15

 

b

4 letí

děti, které před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého roku věku mají nárok na přednostní přijetí ze zákona

9

 

c

3 letí

děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (nejpozději ke dni 31. 8.) mají nárok na přednostní přijetí ze zákona

7

 

d

Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

0

Trvalý pobyt dítěte *

a

Děti s trvalým pobytem v Českém Krumlově mají nárok na přednostní přijetí

10

 

b

Děti, které nemají trvalé bydliště v Českém Krumlově

5

 

 

Individuální situace dítěte

 

Docházka

a

Děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce

10

 

b

Děti přihlášené k pravidelné polodenní docházce

2

Sourozenci

 

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

3

 

 

 

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

V případě, že se k předškolnímu vzdělávání přihlásí větší počet dětí, než je kapacita mateřské školy, budou děti v jednotlivých kritériích 1- 6 se stejným počtem bodů seřazeny dle věku od nejstaršího po nejmladšího.

Děti, které nastoupí po 30. září budou řazeny dle data nástupu k předškolnímu vzdělávání. Přednost budou mít děti v tomto pořadí:

a, s celodenní docházkou, b, s polodenní docházkou.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením, při bodové shodě bude rozhodovat datum narození dítěte - od nejstaršího k nejmladšímu.

Pozn.: Pokud se na, posledním místě, díky stejnému počtu bodů a splněných kritérií, umístí více žadatelů, o přijetí do MŠ rozhodne los za účasti zástupce z obce.. O pořadí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Výše uvedená kritéria se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2023.

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit

 • pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě

Mateřská škola U tří žab

Adresa:
Vyšehrad 168, 381 01 Český Krumlov
Telefon:
+420 380 711 946
Mobil:
+420 724 251 965 - ředitelka
E-mail:
msvysehrad@seznam.cz
WWW:
https://www.utrizab.cz